Prasības meža ceļu lietotājiem

I MEŽA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”

Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

Meža infrastruktūras objekti (MIO)– AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošie meža autoceļi un meža meliorācijas sistēmas.

Ekspluatācija – būves izmantošana paredzētajiem mērķiem, t.sk. uzraudzības un uzturēšanas darbu komplekss, kas nodrošina būves ilgstošu darbību.

MIO lietotājs – persona, kura izmanto vai jebkādā veidā iedarbojas uz meža infrastruktūras objektiem.

Meža autoceļi (MAC) – meža autoceļš, dabiskais grunts ceļš un bezkategorijas ceļš. Caurtekas, tilti, ceļa grāvji, dzelzceļa pārbrauktuves un krautuves tiek uzskatītas kā ceļa sastāvdaļas.

Meža autoceļš – atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta (LVM) ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes izvešanai ar maksimālo vienas ass tilta slodzi 10 t uz vienu asi cauru gadu, izņemot pavasara/rudens šķīdoni. Optimālos mitruma apstākļos nodrošinot minimālo nestspēju 70 MPa.

Dabiskais grunts ceļš – iebraukta vieta, kas izmantojama meža apsaimniekošanai un koksnes izvešanai tikai optimālos mitruma apstākļos nodrošinot minimālo nestspēju 45MPa.

Bezkategorijas ceļš – iebraukta vieta un ceļš bez seguma, kas izmantojams meža apsaimniekošanai ievērojot sezonalitāti un laika apstākļus.

MAC pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra meža infrastruktūras speciālists, kas uzrauga, lai meža infrastruktūras objekti tiktu ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.

MMS pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopība meža iecirkņa vadītājs, kas uzrauga, lai meža infrastruktūras objekti tiktu ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas atrodas starp brauktuves malu un ceļa klātnes šķautni.

Ceļa klātne – ceļa daļa, kas sastāv no brauktuves un nomalēm.

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Pārraudzības klase – atbilstoši plānotajai MAC ekspluatācijai noteikts minimālais plānoto MAC apsekošanu skaits gadā.

CSN – ceļu satiksmes noteikumi.

Meža meliorācijas sistēma (MMS)– hidroloģiski un hidrauliski saistītu lineāru būvju tīkls meža zemju nosusināšanai.

Gultne – dabisks vai mākslīgi veidots iedziļinājums zemes virsmā, pa kuru notiek ūdens plūsma.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības, lai MIO tiktu ekspluatēti saudzīgi ievērojot sabiedrības un AS „Latvijas valsts meži” intereses atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Noteikumi nosaka prasības MIO ekspluatācijai.

3. Noteikumi nosaka prasības MMS un MAC pārvaldītājiem.

4. Noteikumi attiecas uz meža infrastruktūras lietotājiem un meža infrastruktūras pārvaldītājiem.

Prasības meža infrastruktūras objektu lietotājiem

5. MIO lietojami atbilstoši to paredzētajām funkcijām.

6. MAC ekspluatējami ņemot vērā to projektēšanā pieņemto aprēķina slodzi uz transportlīdzekļa maksimāli noslogoto asi – 10 t, kā arī transportlīdzekļa kravas īpatnības, ceļa tehnisko stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

7. Maksimāli atļautā pilnā masa ir 52 tonnas, ja konkrētā ceļa posmā nav noteikts savādāk.

8. Smagajiem kravas transportlīdzekļiem maksimālais braukšanas ātrums meža autoceļos – 30 km/h. Braukšanas laikā ņemt vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, transportlīdzekļa kravas īpatnības, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus.

9. Vieglajiem automobiļiem, pārvietojoties pa meža autoceļiem un izvēloties braukšanas ātrumu, ņemt vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus.

10. Kokmateriālu transportēšanas intensitāte jāizvēlas atbilstoši ceļa nestspējai konkrētajā brīdī.

11. Meža autoceļos aizliegts:

11.1. neievērot CSN;

11.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek būtiski bojāti vai iznīcināti MAC elementi:

11.2.1. ceļa sega,

11.2.2. ceļa konstruktīvās kārtas,

11.2.3. tilti un caurtekas,

11.2.4. citas darbības;

11.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts MAC aprīkojums:

11.3.1. ceļazīmes,

11.3.2. atvairbarjeras,

11.3.3. vārti,

11.3.4. cits aprīkojums;

11.4. aizsprostot ceļa brauktuvi, nomales un ceļu inženierbūves;

11.5. izmantot ceļa nomali autotransporta braukšanai un stāvēšanai;

11.6. bez mežsaimniecības izpilddirektora rakstiskas vienošanās rīkot jebkāda veida sacensības, treniņus u.c. publiskus pasākumus;

12. Aizliegtas jebkuras darbības, kuru rezultātā tiek iznīcinātas MMS, t.sk. gultne tiek:

12.1. aizbērta vai aizstumta;

12.2. aizsprostota brīvai ūdens plūsmai;

12.3. piegružota ar rūpnieciskiem vai cita veida atkritumiem;

12.4. piesārņota ar naftas produktiem vai ķīmiskām vielām.

13. Ja saimnieciskās darbības rezultātā meža infrastruktūras objekts ticis piegružots, piesārņots vai bojāts, tas atbrīvojams no piegružojuma vai piesārņojuma, radušies bojājumi novēršami.

14. Ja transportlīdzeklis ir uzsācis kokmateriālu uzkraušanas darbus, tādā veidā aizšķērsojot brauktuvi, tad pārējiem transportlīdzekļiem jāsagaida kraušanas darbu pabeigšana.

15. Konstatējot meža infrastruktūras objektos apstākļus, kas apdraud satiksmes drošību, MAC vai MMS funkcionēšanu, par to nekavējoties ziņojams meža infrastruktūras objekta pārvaldītājam, un ar iespējamiem līdzekļiem (piemēram, labi saskatāms un kontrastējošs audums, papīrs vai atstarotājs) apzīmējama meža infrastruktūras lietotājus apdraudošā vieta.

Prasības MAC pārvaldītājiem

16. MAC pārvaldītājs – AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra meža infrastruktūras speciālists.

17. MAC tehniskais stāvoklis nodrošināms atbilstoši paredzētajām funkcijām (meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai).

18. MAC apsekojami atbilstoši noteiktajai pārraudzības klasei, fiksējot informāciju par ceļu tehnisko stāvokli.

19. Meža infrastruktūras objektu apsekošanas rezultātā pieņemams lēmums par konkrēta MAC tehniskā stāvokļa atbilstību tā veicamajām funkcijām un ikdienas uzturēšanas darbu, periodiskās uzturēšanas darbu vai rekonstrukcijas darbu nepieciešamību.

20. MAC ikdienas uzturēšanas darbi veicami atbilstoši AS „Latvijas valsts meži’’ apstiprinātām specifikācijām.

21. MAC nodrošināmi ar attiecīgām ceļa zīmēm, t.sk. brīdinošu informāciju par infrastruktūras objekta avārijas stāvokli, ja tas var apdraudēt meža infrastruktūras objektu lietotājus, satiksmes drošību vai ceļa saglabāšanu.

22. Satiksme pa MAC ierobežojama vai aizliedzama klimatisko vai citu apstākļu dēļ, kuru rezultātā ceļi neatbilst to normālai ekspluatācijai, kā arī laikā, kad uz tiem tiek organizēti publiski pasākumi. Lēmumu pieņem un atceļ LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra reģiona vadītājs, par to savlaicīgi paziņojot citiem AS „Latvijas Valsts meži” biznesa virzieniem, kuri par to informē savus sadarbības partnerus.

23. Meža infrastruktūras objektu lietotājiem noteikto prasību neievērošanas gadījumā, MAC pārvaldītājs ziņo par konstatētajiem pārkāpumiem tiešajam vadītājam.

Prasības MMS pārvaldītājiem

24. MMS pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopība meža iecirkņa vadītājs.

25. MMS tehniskais stāvoklis nodrošināms atbilstoši to paredzētajām funkcijām (meža zemju nosusināšana).

26. MMS tehniskā stāvokļa vizuālai izvērtēšanai un objektos nepieciešamo darbu plānošanai, ne retāk kā vienu reizi 4 gados, veicama visu MMS apsekošana.

27. MMS apsekošanas rezultātā pieņemams lēmums par konkrētas MMS būves parametru atbilstību tā veicamajām funkcijām un ikdienas uzturēšanas, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu nepieciešamību.

28. MMS ikdienas uzturēšanas darbi veicami atbilstoši AS „Latvijas valsts meži’’ apstiprinātām kvalitātes prasībām vai specifikācijām.

29. MMS pārvaldītājs, konstatējot meža infrastruktūras objektu lietotājiem noteikto prasību neievērošanu, rīkojas atbilstoši “Mežpārkāpumu administrēšanas un uzskaites kārtībai”. Ar pārkāpumiem radīto zaudējumu noteikšana un atlīdzināšana veicama atbilstoši LR MK 2010.gada 06.jūlija noteikumu Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu” prasībām.

30. Katrā mežistrādes darbu vietā, pirms to uzsākšanas, atbilstoši saimnieciskās darbības novērtēšanas aktam, fiksējams MIO objektu tehniskais stāvoklis.

II KOKSNES AUTOCEĻA EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Papildinājums Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumiem

Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

Koksnes autoceļš (KC) – kokmateriālu izvešanai paredzēts pārvietojams pagaidu ceļš.

Koksnes autoceļa lietotājs – persona, kura izmanto vai jebkādā veidā iedarbojas uz koksnes autoceļu.

Koksnes autoceļa pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, meža infrastruktūra reģiona vadītājs, kurš nodrošina uzraudzību, lai koksnes autoceļš tiktu ekspluatēts atbilstoši šiem noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības, lai KC tiktu ekspluatēts un pārvaldīts saudzīgi, ievērojot LVM intereses un transporta līdzekļu drošību.

2. Noteikumi nosaka prasības KC lietotājiem.

3. Noteikumi nosaka prasības KC pārvaldītājiem.

Prasības KC lietotājiem

4. KC lietojams atbilstoši tam paredzētajām funkcijām – meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai.

5. Pa KC ir atļauts pārvietoties transporta līdzeklim, kura maksimālā slodze vienam dzītajam tiltam nepārsniedz 10 tonnas un pilna masa nepārsniedz 52 tonnas.

6. Mehānisko transporta līdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas, maksimālais braukšanas ātrums pa KC nedrīkst pārsniegt 10 km/h.

7. Mehānisko transporta līdzekļu, kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas, maksimālais braukšanas ātrums pa KC nedrīkst pārsniegt 20 km/h.

8. Uz KC jāievēro CSN.

9. Uz KC aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāti vai iznīcināti konstrukcijas vairogi.

10. Uz KC aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts KC aprīkojums, piemēram, ceļa zīmes.

11. Ja saimnieciskās darbības rezultātā KC ticis piegružots vai piesārņots, tas atbrīvojams no piegružojuma vai piesārņojuma.

12. Uz KC aizliegts strauji bremzēt un strauji uzsākt kustību.

13. Tā kā kokvedēja autrigeru platums ir lielāks par ceļa platumu, tad pie uzkraušanās autrigeru atbalstam jālieto papildus vairogi, kurus KC izveidotājs novieto krautuvē.

14. Uz KC atļauts uzbraukt, ja satiksmes regulēšanas ceļa zīmē ir zaļais signāls.

15. Uz KC aizliegts uzbraukt, ja satiksmes regulēšanas ceļa zīmē ir sarkanais signāls vai uzlikta zīme „KC slēgts” (Ceļu satiksmes noteikumu zīme Nr. 301 „Iebraukt aizliegts”).

16. Ja ir izlikta zīme „KC slēgts”, pa to ir atļauts pārvietoties tikai transportam, kas veic ceļa remontu.

17. Atsevišķos gadījumos, piemēram, piegādājot degvielu mežizstrādes tehnikai, saskaņojot ar KC pārvaldītāju, ir atļauts pārvietoties pa KC arī gadījumos, kad ir izlikta zīme „KC slēgts”, ja transporta līdzekļa faktiskā masa nepārsniedz 3.5 tonnas.

18. Uzbraucot uz KC, transporta līdzekļa vadītāja pienākums ir satiksmes regulēšanas ceļa zīmē nomainīt zaļo signālu pret sarkano signālu.

19. Nobraucot no KC, transporta līdzekļa pienākums ir nomainīt sarkano signālu pret zaļo signālu. Par šo pienākumu vadītājam atgādina atgādinājuma zīme ar tekstu „Atceries samainīt ceļa zīmes signālu”.

20. Konstatējot KC apstākļus, kas apdraud KC ekspluatācijas drošību (iesēdumi, apledojums) un KC funkcionēšanu, par to nekavējoties jāziņo LVM pārstāvim un jānomaina uz satiksmes organizēšanas zīmes zīme „KC slēgts”.

Prasības KC pārvaldītājiem

21. KC tehniskais stāvoklis jānodrošina atbilstoši paredzētajām funkcijām – meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai.

22. KC apsekojams ik pēc 5 dienām. Novērtējot KC stāvokli, jāpieņem lēmums – ceļa ekspluatācija ir turpināma vai ceļš ir jāslēdz un jāveic tā remontdarbi.

23. KC apsekošana jānodrošina 1 dienas laikā arī gadījumos, kad KC lietotāji ir informējuši par KC apstākļiem, kas apdraud KC ekspluatācijas drošību (iesēdumi, apledojums) un KC funkcionēšanu.

24. Ja tiek pieņemts lēmums par ceļa slēgšanu, KC pārvaldītājs izvieto uz satiksmes regulēšanas zīmes zīmi „KC slēgts”. Pēc ceļa slēgšanas tiek organizēti KC remontdarbi.

25. KC uzturēšanas darbi veicami atbilstoši LVM apstiprinātajām specifikācijām.

INFORMĀCIJA IR PAŅEMTA NO LVM MĀJAS LAPAS